Prihlásením sa na odber marketingových ponúk v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Mladý podnikavec, o. z., so sídlom Jánošíková 59/563, 015 01  Rajec, IČO: 42388651 v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, adresa a email za účelom odoberania marketingových ponúk. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho udelenia, prípadne od posledného dňa poskytnutia služby/ produktu. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Žiadateľ o odber marketingových ponúk ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.