Akreditovaný kurz lektor

Pripravili sme si pre vás novinku! Jedinečný akreditovaný KURZ LEKTOR. Máte záujem obohatiť vaše profesijné skúsenosti a vzdelávať dospelých alebo potrebujete kurz povinne pre svoje zamestnanie? Absolvovaním získate akreditované osvedčenie, ktoré je potrebné v prípade:

✅niektorých zamestnaní

✅ak sa zaujímate a pracujete v oblasti vzdelávania dospelých

✅školíte zamestnancov 

Kurz lektor prebieha v malých skupinkách a v priateľskej atmosfére. Účastníci získajú množstvo informácií a zručností pre svoju prax, študijné materiály a osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Účastníci si vyskúšajú rôzne simulácie, praktické aktivity a prácu v tíme. Okrem toho si precvičia svoje lektorské a komunikačné zručnosti ale aj neverbálnu komunikáciu (reč tela). 

Pre koho je kurz lektor určený? 

 • osoby v oblasti BT, TPO, BOZP
 • vedúci zamestnanci
 • školiaci pracovníci vo firmách
 • mentori, lektori, koučovia, učitelia
 • pre všetkých, ktorých zaujíma vzdelávanie dospelých
 • požadované vstupné vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie

Výhody absolvovania kurzu:

 • celoživotná platnosť
 • andragogické minimum
 • plnohodnotné pracovné materiály
 • prekonávanie bariér
 • zručnosť v komunikácii
 • kvalitná príprava obsahu vzdelávania
 • riešenie problémov
 • inšpirácie a nápady
 • akreditované osvedčenie lektorských zručností
 

Kurz lektor je možné absolvovať zdarma cez:

Výstup a ukončenie
Úspešné ukončenie kurzu prebieha formou testu lektorských zručností, vypracovaním práce a následného odprezentovania práce.

Termíny

1.10.2024
4.10.2024
8.10.2024
15.10.2022
22.10.2024

Presný časový harmonogram Vám bude upresnený.

Forma

ONLINE (MS ZOOM)

Trvanie

1 mesiac

Lektori

Mgr. Simona Hrudálová
lektorka

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
lektor

PhDr. Gabriela Švajlenová
odborný garant, lektorka

Akreditácia


Akreditácia: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Číslo akreditácie: 3721/2021/58/1

Rozsah


100 h
(48 h prezenčne, 52 h dištančne)

Cena

259 € - platba bankovým prevodom na základe faktúry
zľava 10 % pre študentov (potvrdenie o návšteve školy)
zľava 10 % pre skupiny (prihlásenie 3 a viac účastníkov)
ZDARMA CEZ RE-PAS
ZDARMA CEZ PROJEKT ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
*zľavy nie je možné kombinovať

Účastníci kurzu napísali:

5/5
Všetko prebehlo v poriadku. Veľmi dobre bolo, že nás bolo takto pomenej (5 osôb), tým vznikla uvoľnenejšia atmosféra, nakoľko sme sa už po prvom dni školenia poznali. Pozdravujem p. lektorku Gabrielu, je vidieť, že to robí rada.
Ďakujem pani lektorke za jej prístup, oceňujem príklady z praxe, odporúčania pre začínajúcich lektorov, dobré rady a povzbudenia. Vašu inštitúciu budem odporúčať ďalej, najmä za profesionálny prístup.
Ďakujeme veľmi pekne. Tešíme sa ako budúce lektorky na spoluprácu s vašou firmou 🙂
Kurz lektor som si robila iba zo zvedavosti s tým že ho v buducnosti možno využijem. Vobec som netušila do čoho idem a bolo to perfektné, skvelá skupina, spoznala som nových ludí z praxe takže som spokojná, ďakujem a pozdravujem celý tím 🙂
Predošlé
Ďalšie

Prihláška na kurz lektor

PODPORA REKVALIFIKÁCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

 1. Uchádzač o zamestnanie (UoZ) – občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii UoZ úradu
 2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
  • občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil vzdelanie a od ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie

  • občan starší ako 50 rokov veku

  • občan vedený v evidencii UoZ menej ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

  • občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie 

  • občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana

  • občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky 

  • občan so zdravotným postihnutím

  • občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ktorý počas poberania materského alebo počas poberania

 3. Mladý uchádzač o zamestnanie – do 30 rokov, ktorý je v situácii NEET (nie je zamestnaný, nepokračuje v procese
  vzdelávania alebo tréningu, ani v procese odbornej prípravy)
 4. Znevýhodnený mladý uchádzač o zamestnanie

Žiadateľ, ktorý má záujem o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania UoZ, musí byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom Úrade práce.

Vyplníte Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ. Následne nás požiadate o vyplnenie Potvrdenia poskytovateľa rekvalifikácie.

K potvrdeniu Vám priložíme aj dokumenty, ktoré preukazujú, že sme vzdelávacou inštitúciou v zmysle legislatívy SR. Ďalej Vám urobíme cenový prieskum iných konkurenčných vzdelávaní.

Všetky vyššie spomínané dokumenty odovzdáte na príslušnom Úrade práce.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom rekvalifikácie, pričom rozhodujúci je dátum doručenia úradu (t. j. zaevidovania v podateľni úradu, resp. elektronického doručenia).

Úrad bude pri každej žiadosti individuálne posudzovať aj účelnosť a hospodárnosť nákladov vynaložených na rekvalifikáciu. Na základe posúdenia všetkých stanovených podmienok a relevantných skutočností riaditeľ úradu rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ. O výsledku budete informovaný písomne. 

V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku Vás úrad vyzve formou oznámenia o poskytnutí finančného príspevku žiadateľovi na podpis dohody o poskytnutí príspevku na podporu rekvalifikácie UoZSúčasťou dohody je:

 • Vzdelávací poukaz
 • Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie
 • Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie
 • Splnomocnenie na úhradu ceny rekvalifikácie


Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom rekvalifikácie nie je možné príspevok UoZ poskytnúť. 

Pred začiatkom rekvalifikácie, najneskôr však v deň začatia rekvalifikácie, ste povinný nám odovzdať nasledovné formuláre: Vzdelávací poukaz, ktorý je potvrdením, že Vám úrad poskytne príspevok a Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie.

Kompletné znenie nájdete tu.

POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA PODPORU VZDELÁVANIA ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE

Záujemca o zamestnanie (ZoZ), ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a
poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzač o zamestnanie. Do tejto skupiny nepatria:

 • študenti strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia
 • poberatelia starobného dôchodku
 • poberatelia invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku
 • samostatne zárobkovo činné osobz podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti

Žiadateľ, ktorý má záujem o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania ZoZ, musí byť evidovaný ako ZoZ.

Evidujete sa tak, že vyplníte Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania, ktorú odovzdáte na príslušnom Úrade práce.

V prípade záujmu o príspevok na podporu vzdelávania musíte vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie.

Následne nás požiadate o vyplnenie Potvrdenia poskytovateľa vzdelávania o zabezpečení vzdelávania, ktoré je povinnou prílohou k vyššie spomenutej žiadosti.

K potvrdeniu Vám priložíme aj dokumenty, ktoré preukazujú, že sme vzdelávacou inštitúciou v zmysle legislatívy SR. Ďalej Vám urobíme cenový prieskum iných konkurenčných vzdelávaní.

Všetky vyššie spomínané dokumenty odovzdáte na príslušnom Úrade práce.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia úradu (t. j. zaevidovania v podateľni úradu, resp. elektronického doručenia).

Úrad po prijatí žiadosti o príspevok vykoná kontrolu formálnej správnosti predloženej žiadosti a následne individuálne pri každej žiadosti posúdi či spĺňa podmienky oprávnenosti. Zároveň bude úrad pri každej žiadosti individuálne posudzovať aj účelnosť a hospodárnosť nákladov vynaložených na vzdelávanie. Na základe posúdenia všetkých stanovených podmienok a relevantných skutočností riaditeľ úradu rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na podporu vzdelávania. O výsledku budete informovaný písomne.

V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku Vás úrad vyzve formou písomného oznámenia o poskytnutí finančného príspevku žiadateľovi na podpis dohody o poskytnutí príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie. Súčasťou dohody je:

 1. Vzdelávací poukaz
 2. Žiadosť o úhradu príspevku na podporu vzdelávania ZoZ (súčasťou je aj faktúra)
 3. Splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania


Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom vzdelávania nie je možné príspevok poskytnúť. Po uzatvorení dohody môžete nastúpiť na vzdelávanie v súlade s podmienkami stanovenými v dohode.

Pred začiatkom vzdelávania, najneskôr však v deň začatia vzdelávania, ste povinný nám odovzdať Vzdelávací poukaz, ktorý je potvrdením, že Vám úrad poskytne príspevok.

Príspevok uhradí úrad jednorazovo po úspešnom ukončení vzdelávania.

Kompletné znenie projektu Zručnosti pre trh práce nájdete tu.