Implementácia inovatívnych vzdelávacích metód do výchovno-vzdelávacieho procesu finančnej a čitateľskej gramotnosti

Inovačné vzdelávanie

Rozšírte si svoje profesijné a sociálne kompetencie a zručnosti pri implementácii inovatívnych vzdelávacích metód ako napr. storytelling, gamifikácia či rolové hry do oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosť. Zamerajte sa na rozvoj kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej oblasti žiaka. Urobte vyučovací proces hravý, pútavý a zároveň praktický. Pripravili sme si pre Vás množstvo metód a inšpirácií, ktoré budete vedieť aplikovať do Vašej praxe so žiakmi. 

Termíny

16. 1. 2024 – 19. 2. 2024

Presný harmonogram bude určený.

marec 2024

Presný termín začiatku a ukončenia bude určený. Skoršie termíny plne obsadené.

Obsah vzdelávania:

 • úvodná terminológia, analýzy pojmov – oboznámenie sa so základnými pojmami finančnej a čitateľskej gramotnosti
 • špecifiká a potreby generácie Z pre potreby vzdelávania
 • autoevaulácia, osobnostné kvality a zručnosti učiteľa
 • význam inovatívnych vzdelávacích metód pre prácu učiteľa
 • aplikácia heuristických a situačných metód do praxe
 • brainstorming a jeho formy
 • využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód (learning by doing, gamifikácia, rolové hry, tímová spolupráca, cubing, akrostich a pod.)
 • úvod do myšlienkových máp a spôsoby ich tvorby
 • implementácia prvkov finančnej a čitateľskej gramotnosti do tvorby materiálov a medzipredmetových vzťahov
 • využitie dostupných ITK prostriedkov
 • moderné spôsoby hodnotenia žiakov
  
Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?
 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • pedagogický asistent
 • vychovávateľ

Výstup a ukončenie

Praktický výstup použiteľný ihneď do praxe a záverečná diskusia.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Forma

ONLINE (MS ZOOM)

Po dohode je možné realizovať vzdelávanie aj prezenčne priamo vo Vašej škole.

Trvaniemesiac

Rozsah

55 h

Cena

89 €

Lektori

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
Ing. Ivana Maceková
Ing. Samuel Hrnčiar

Prihláška

Prihláška

Prihláška

Prihláška

Po odoslaní online prihlášky Vám do 72 h alebo 3 pracovných dní na e-mailovú adresu príde potvrdzovacia správa o prijatí a zaradení do programu. Prosím skontrolujte si priečinok spam/reklamy. Pre úplnosť prihlášky bude potrebné vypísať aj tlačenú verziu prihlášky s podpisom  a pečiatkou riaditeľa/zriadovateľa školy a odoslať ju na našu adresu poštou (tlačená prihláška príde e-mailom). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na stretnutia.

Účastníci vzdelávania napísali:

5/5
Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom učiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Toto vzdelávanie bolo veľmi praktické, dozvedela som sa nielen o metódach a ako ich použiť, ale aj skúsenosti a odporúčania z praxe. Niektoré metódy som si mohla aj osobne vyskúšať. Vzdelávanie považujem za veľmi prínosné a už teraz využívam metódy, s ktorými som sa na ňom stretla, na svojich hodinách. Veľmi pekne ďakujem 🙂
Základná škola Saratovská, Levice učiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vzdelávaním som si rozšírila a prehĺbila profesijné kompetencie a zručnosti. Oboznámila som sa s aplikovaním inovatívnych metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti. Lektori boli veľmi ústretoví, oceňujem priame ukážky odprednášaných metód, ktoré viem využiť na vyučovacích hodinách. Vzdelávanie bolo skutočne prínosom pre moju ďalšiu pedagogickú činnosť.
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Banská Bystrica učiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Napriek tomu, že som už v minulosti využívala aktivizujúce metódy, rada som si ich doplnila a rozšírila o nové. Získala som viac nápadov, ktoré využijem v ďalšej práci. Veľmi sa mi páčila tvorba kvízu v kahoote, ktorý som doteraz nepoznala a teším sa, že ho využijem na spestrenie hodiny, ako aj diagnostikovanie vedomostí žiakov.
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha, Banská Bystricaučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Príjemná atmosféra počas vzdelávania, profesionálni lektori, kvalitné spracovanie a jasné vysvetlenie problematiky, množstvo príkladov a ukážok - super!
Základná škola, Janigova 2, Košicevychovávateľ
Zobraziť viac
Vzdelávanie bolo pre mňa zrozumiteľné , získala som nové skúsenosti ktoré využijem v praxi.
Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom učiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Celkový dojem zo vzdelávania je vysoko pozitívny, prezentovanie metód inovatívneho vzdelávania školiteľmi bolo pútavé a podnetné, a samozrejme v praxi určite využijem mnohé prezentované aktivity.
Základná škola Nižnáučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Páčilo sa mi, že atmosféra bola uvoľnená, nič nebolo umelo naťahované, vždy sa hovorilo k veci, aj keď sa spomínali zážitky z praxe. Odnášam si súbor metód, ktoré som doteraz nepoužívala a môžem ich po jednej skúšať. Verím, že moji žiaci budú mať vyučovanie zasa o čosi pestrejšie. Ďakujem
Základná škola Lenartovučiteľka materskej školy
Zobraziť viac
Lektor – profesionálne správanie, príjemne vystupovanie, sprostredkovanie informácií prepojené s osobnými skúsenosťami z praxe. Zaujímavá a prínosná ponuka učebného materiálu pre učiteľov a deti. Teoretický výklad v kombinácií s praktickými aktivitami obohatil program vzdelávania.
Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom učiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Priebeh a organizácia vzdelávania bola na vysokej úrovni, s využitím množstva učebných materiálov. Vyhovovalo mi využitie digitálnych technológií nielen na komunikáciu počas vzdelávania, ale aj v prípade obhajoby výstupnej práce. Formu a spôsob organizácie, a aj samotné vzdelávanie, by som odporučil aj ďalším pedagógom.
Základná škola Saratovská, Levice učiteľka 1.stupňa
Zobraziť viac
príjemná atmosféra na vzdelávaní, výborná pripravenosť a odbornosť lektorov, príjemné prezentovanie, nadobudnuté poznatky považujem za využiteľné v praxi ako aj vo svojom osobnom rozvoji, boli mi poskytnuté učebné materiály v digitálnej forme, vzdelávanie bolo hodnotným využitím môjho času a určite ho odporučím kolegom
Materská škola Malcovučiteľka materskej školy
Zobraziť viac
Počas vzdelávania sa mi páčilo, že sme si inovatívne vzdelávacie metódy aj reálne vyskúšali. Páčil sa mi pútavý výklad lektorov. Do praxe som si odniesla nové poznatky, skúsenosti, zručnosti a hlavne nové inovatívne metódy. Rozšírila som si profesijné kompetencie. Celkové dojmy z inovačného vzdelávania mám pozitívne.
Základná škola Báhoňučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Páčil sa mi prístup lektora a jeho komunikácia počas školenia ,ale aj mailom. Presnosť informácií a jasnosť podmienok pre ukončenie vzdelávania. Metódy (obsah vzdelávania) mi boli viac menej známe, no predsa som si našla jednu, ktorú som nepoznala a so žiakmi aj hneď využila. Ďakujem za vzdelávanie.
Základná škola E.A.Cernana Vysoká nad Kysucouučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vzdelávanie splnilo moje očakávania. Dozvedela som sa o nových možnostiach aktivít využiteľných v mojej práci či už z finančnej gramotnosti, ale i v oblasti čítania s porozumením. Pozitívne hodnotím možnosť zakúpenia materiálov a pomôcok, ale i takých , ktoré nám boli poskytnuté zdarma. Ďakujem.
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčínučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Vzdelávanie hodnotím pozitívne po odbornej aj ľudskej stránke. Témy boli jasne vysvetlené, prediskutované, doplnené praktickými úlohami. Dištančné zadania boli odkonzultované. Určite v praxi využijem jednotlivé inovatívne metódy, ktoré zefektívnia a spestria samotný vyučovací proces.
Predošlé
Ďalšie

Najčastejšie otázky:

Áno, všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré ponúkame sú akreditované. Číslo akreditácie nájdete vo vzdelávacom programe.

Účastník sa na inovačné vzdelávanie prihlasuje formou online prihlášky, ktorú nájdete na webe. Následne Vám do 72 hodín alebo 3 pracovných dní príde potvrdzovací e-mail s potvrdením o zaradení do programu, v ktorom nájdete aj tlačenú verziu prihlášky, ktorú je potrebné vypísať a originál odoslať na našu adresu poštou. Následne Vám príde faktúra k úhrade.

Pri každom programe na webovej stránke a vo vzdelávacom programe, máme určené pre akú kategóriu a podkategóriu je vzdelávanie akreditované.

Naše vzdelávania majú min. povinný rozsah 50 hodín. Počet hodín je napísaný pri každom programe.

Áno, za každý úspešne absolvovaný program je možné si uplatniť 3  % profesijný príplatok, maximálne do výšky 12 % (čo predstavuje absolvovanie 4 programov).

Žiadne. Kreditový príplatok v roku 2026 bude podľa najnovšej legislatívy zrušený. Všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré máme v ponuke sú akreditované podľa najnovšej legislatívy, podľa ktorej Vám po absolvovaní min. 50 h inovačného vzdelávania riaditeľ/zriaďovateľ prizná 3 % profesijný príplatok na 7 rokov.

7 rokov platí, odkedy si ho uplatníte.

Všetko záleží od nového zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí, že ak si vzdelávanie dáte do plánu profesijného rozvoja, riaditeľ/zriaďovateľ je o tom informovaný, máte splnené všetky náležitosti (absolvovanie min. 50 hodín, patríte do kategórie, pre ktorú je vzdelávanie akreditované, nemáte plný príplatok 12 %), úspešne ste absolvovali vzdelávanie, tak požiadate o príplatok, ktorý Vám bude schválený.

Absolvovať inovačné vzdelávanie môže účastník po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania.

Maximálne môžete absolvovať 4 programy inovačného vzdelávania a tým získať príplatok vo výške 12 % (3 % za každý program inovačného vzdelávania).

Môže, nemusí. To všetko záleží na Vašom zamestnávateľovi. Po prijatí prihlášky na inovačné vzdelávanie dostanete faktúru k úhrade. Niektoré školy preplácajú iba časť faktúry, niektoré nepreplácajú vôbec.

Vzdelávanie si postupne môžete začať robiť aj skôr. Uplatniť si ho môžete aj po roku 2026. Príplatok za vzdelávanie Vám trvá 7 rokov od uplatnenia.

Nie je to podmienka pre prihlásenie. Riaditeľ/zriaďovateľ svojím podpisom a pečiatkou súhlasí so správnosťou údajov uvedených na prihláške.

Ukončenie prebieha online, formou záverečnej diskusie pred 3 – člennou komisou v čase 10 min./účastník. Každý účastník si podľa zadaní, ktoré mu lektor vzdelávania poskytol pripraví dištančné zadania, ktoré odprezentuje. Poslednou povinnosťou účastníka je vyplniť dotazník spätnej väzby a ohodnotiť vzdelávanie.

Áno, všetky stretnutia sú online cez aplikáciu ZOOM. Prihlasujete sa pomocou linku, ktorý Vám príde e-mailom.

Naše vzdelávania prebiehajú v poobedňajších až podvečerných hodinách okolo 16:00 až 17:00 h. Výnimkou môže byť záverečná diskusia, ktorá môže byť aj ráno alebo v doobedňajších hodinách, avšak trvá iba 10 min.

Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania dostanete osvedčenie, ktoré priložíte ku žiadosti o príplatok priamo zriaďovateľovi/riaditeľovi školy.

Počas trvania vzdelávania Vám príde na e-mail link s tabuľkou, do ktorej sa zapíšete na konkrétny dátum a čas.

Výsledky hodnotenia programu inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

VÝSLEDKY 1