Granty

DIG – FIG aj pre nás

1 500 €

Dňa 8. 3. 2023 získalo občianske združenie Mladý podnikavec finančnú podporu od 365 Nadácie pre projekt s názvom DIG – FIG aj pre nás.  Podporili nás sumou: 1 500 €.
 
Cieľom projektu je podpora rozvoj digitálnych a finančných zručností a znalostí detí z Prešovského a Žilinského kraja. Realizáciou projektu získajú deti všetky potrebné zručnosti, ktorým bola počas pandémie venovaná nižšia pozornosť. Projekt bude mať vplyv na ich efektívnejšiu adaptáciu do budúceho pracovného a spoločenského života. Vďaka projektu je možné uskutočniť inovatívne vzdelávacie workshopy zamerané na správanie sa v online prostredí – hoaxy, phishing, skimming, vishing a pod. Ďalej vďaka finančnej podpore je možné vydať príručky s pracovnými listami, ktoré budú slúžiť účastníkom projektu a rovnako aj pre verejnosť. Prínosom sú aj vtipné vzdelávacie videá pre cieľovú skupinu a širokú verejnosť. Videa poukazujú na problematiku efektívneho hospodárenia a digitálnej gramotnosti. Projektom podporujeme kritické myslenie a tímovú spoluprácu. Projekt je určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (deti z Centier pre rodiny a deti, deti s určitým druhom telesného a mentálneho postihnutia a deti z marginalizovaných komunít vo veku 10 – 18 rokov. 
 
Ďakujeme 365 Nadácii za možnosť realizovať projekt vďaka finančnej podpore. Aj vďaka Vám bude naša spoločnosť vzdelanejšia.

Deň zábavy a oddychu

300 €

Dňa 1. 6. 2022 získalo občianske združenie Mladý podnikavec dotáciu primátora mesta Žilina na projekt s názvom: Deň zábavy a oddychu. Podporili nás sumou: 300 €.
 
Cieľom projektu je vytvoriť deň pre deti, na ktorý budú počas leta spomínať a zanechá v nich zážitky. Vďaka nemu opäť nájdu radosť z maličkostí alebo nové priateľstvá po dlhom a náročnom školskom roku plného zmien. Rodičia si môžu oddýchnuť a využiť svoj čas naplno, pretože o deti bude postarané. Cieľom je podporiť tímovú spoluprácu a budovanie spolupatričnosti medzi deťmi, vnímanie hodnoty a podpory komunitného spolužitia v meste Žilina.
 
Ďakujeme primátorovi za finančnú podporu tohto projektu, ktorým pre deti v okolí vyplníme rôznymi aktivitami a hrami čas a rodičov. Vďaka podpore môžeme nakúpiť výhry a odmeny.
 

Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania

900 €

Dňa 2. 5. 2022 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu od Mesta Žilina na projekt s názvom:  Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania  . Podporili nás sumou: 900 €.
 
Projektom sa podporí inkluzívne vzdelávanie, rozvoj vzdelanostnej úrovne u sociálne slabších detí, posilní ich zážitkového vzdelávanie smerujúce k rozvoji ich sebahodnoty a schopnosti riešiť problémy v rôznych životných oblastiach. V projektu budeme spolupracovať s Krajskou knižnicou v Žiline, v ktorej budeme realizovať zážitkové vzdelávanie. Ďalej budeme spolupracovať so Spojenou školou internátnou v Žiline a s odborom Bytového a Sociálneho Mesta Žilina.
 
ĎAKUJEME Mestu Žilina za podporu projektu, vďaka ktorému budú môcť deti využívať svoje kritické myslenie a podporia formovanie svojich postojov.

Vzdelanie pre budúcnosť

1 500 €

Dňa 1. 4. 2022 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu od Nadácie SPP na projekt s názvom: Vzdelanie pre budúcnosť. Podporili nás sumou: 1 500 €.
 
Cieľom projektu Vzdelanie pre budúcnosť je podporiť inovatívne vzdelávanie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (deti s určitým stupňom telesného a mentálneho postihnutia, nevidiace deti, deti pochdázajúce z marginalizovanuých skupín, deti zo sociálne slabších rodín a pod.), ktorým pandémia COVID-19 znemožnila prístup k plnohodnotnému vzdelávaniu. V rámci projektu sa uskutočnia pre každú skupinu 2 interaktívne výchovno-vzdelávacie workshopy zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej a digitálnej gramotnosti.
 
ĎAKUJEME Nadácii SPP za podporu tohto projektu, vďaka ktorému podporíme kvalitné vzdelávanie u vybraných skupín detí z 3 krajov Slovenska.

Offline – inovatívne workshopy finančnej gramotnosti pre deti a mládež

1 040 €

Dňa 25. 6. 2021 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu od Mesta Žilina na projekt s názvom: Offline – inovatívne workshopy finančnej gramotnosti pre deti a mládež. Podporili nás sumou 1 040 €. 
 
Naším cieľom je spraviť bezplatne 5 workshopov pre žiakov I. a II. stupňa vybraných ZŠ. Ďalším merateľným ukazovateľom je vytvorenie a vydanie 250 ks praktickej príručky, ktorá budú k dispozícii žiakom (účastníkom workshopov) a verejnosti v Krajskej knižnici v Žiline. Cieľom je podporiť inovatívne vzdelávanie s využitím netradičných metód, na základe ktorých sa budú môcť žiaci nové poznatky, informácie a získať nové zručnosti z oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti. Cieľom je prispieť k budovaniu vzdelanejšej komunity v meste Žilina pre skvalitnenie budúcnosti detí a mládeže. Projekt je určený najmä pre deti a mládež vo veku od 8 rokov do 16 rokov. Workshopov sa zúčastní približne 100 účastníkov.
 
ĎAKUJEME Mestu Žilina za podporu projektu, ktorého sa budú môcť bezplatne zúčastniť deti a mládež a budú vedieť spracovať informácie, ktoré sa dočítajú a otvoria sa im dvere do sveta finančnej gramotnosti.

Herný box VzdelajTY-MA

1 850€

Dňa 25. 1. 2021 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie SPP. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Herný box VzdelajTY-MA v sume 1 850 €. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé Centrá pre rodiny a deti a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov spojených s ukážkami herného boxu VzdelajTY-MA. Cieľom projektu je podporiť rozvoj kvalitného a plnohodnotného vzdelávania s aplikovaním inovatívnych metód a techník pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Naučiť detí rozmýšľanie v kontexte, tímovej spolupráce, odbúranie predsudkov a pochopenia významu dôležitosti finančnej a čitateľskej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti aj v tejto mimoriadnej situácii, ktoré si vyžadujú neustále vzdelávanie. 

ĎAKUJEME Nadácií SPP, že podporila náš projekt, ktorý  kvalitnou a hravou formou oboznámi deti s dôležitými témami z oblasti finančnej, čitateľskej gramotnosti a digitálnej bezpečnosti. 

Vzdelanie – zlepšime život druhých

2 500 €

Dňa 8. 3. 2021 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Vzdelanie – zlepšime život druhých v sume 2 500 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke. 

Cieľom projektu je rozvíjať u detí zo sociálne znevýhodnených skupín kompetencie pre ich profesijný život. Projektom podporíme rozvoj kompetencií prostredníctvom interaktívnych workshopov finančnej a čitateľskej gramotnosti. Aktivitami a súťažami budeme rozvíjať ich kritické myslenie, čo zlepší nielen ich vedomosti, ale aj rozšíri motiváciu a podporí sebadôveru v ich uplatniteľnosti na trhu práce. V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, Spojená škola internátna v Žiline, Centrá pre rodiny a deti a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy na finančnú a čitateľskú gramotnosť v prostredí digitálnej bezpečnosti. Jednotlivými aktivitami podporíme vzdelávanie u mladých ľudí, ktorí si to v tejto neľahkej dobe nemôžu zabezpečiť. Projektom podporíme ich osobnostný rozvoj, tímovú spoluprácu, súťaživosť a samozrejme aj rozvoj úrovne ich finančnej a čitateľskej gramotnosti. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty v profesijnom živote sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Tešíme sa na realizáciu projektu. 

Učíme sa hrou

1 000 €

Dňa 1. 9. 2020 získalo občianske združenie Mladý podnikavec finančnú podporu z Nadácie Raiffeisen banky v grantovom programe Gesto pre rodičov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Učíme sa hrou v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej web stránke.

Projekt: Učíme sa hrou sa orientuje na realizáciu aktivít a hier v podobe súťaží pre deti rôznej vekovej kategórie. Súťaže budú zamerané na preverenie fyzickej a vedomostnej zdatnosti v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti. Do organizácie budú zapojení dobrovoľníci z Krajskej knižnice v žiline a stredoškoláci z Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského. V projekte podporujeme tímového ducha. Prostriedky použijeme na nákup odmien, občerstvenia, materiálne pomôcky a budú použité aj na workshopy z tvorivej dielne.

ĎAKUJEME Raiffeisen banke, že podporila náš projekt v grantovom programe Gesto pre rodičov, ktorý pomôže rodičov odbremeniť a zároveň zabaviť deti a vedomostne podporiť ich finančnú a čitateľskú gramotnosť formou hier.

Tešíme sa na deň plný zábavy a súťažno – herné aktivity projektu Učíme sa hrou.

Rozum je naša pridaná hodnota

1 000 €

Dňa 17. 4. 2020 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Rozum je naša pridaná hodnota v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, spojená škola internátna, detské domovy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy spojených s prednáškou finančnej a čitateľskej gramotnosti. Jednotlivými aktivitami podporíme vzdelávanie u mladých ľudí, ktorí si to v tejto neľahkej dobe nemôžu zabezpečiť. Projektom podporíme ich osobnostný rozvoj, tímovú spoluprácu, súťaživosť a samozrejme aj rozvoj úrovne ich finančnej a čitateľskej gramotnosti. O vybraných témach z oblasti hospodárenia domácnosti, poistenia, úverov a finančného rozhodovania sa dozvedia sa budú učiť formou prípadových štúdií a hier. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty pri rôznych finančných rozhodnutiach.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Rozum je naša pridaná hodnota.

Zem finančných možností

1 500 €

Dňa 21. 10. 2019 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z 365 Nadácie (Nadácie Poštovej banky), ktorá finančne podporila projektu s názvom: Zem finančných možností v hodnote 1 500 €.

Cieľom projektu je podporiť finančné vzdelávanie u mladých ľudí, ľudí zo sociálne slabších rodín a dôchodcov. Celkovo sa v rámci projektu zrealizuje 6 workshopov, ktorými sa prispeje ku skvalitneniu finančné vzdelávania na Slovensku. V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené základné školy, centrá pre rodiny a deti, Krajská knižnica v Žiline a domy dôchodcov za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí a dospelých. Projektom chceme podporiť rozvoj úrovne ich finančnej gramotnosti, dodať im pocit istoty a odvahy pri rôznych finančných rozhodnutia a hlavne dostatok vedomostí a znalostí z uvedenej problematiky. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti. Výstupom nášho projektu bude prvotný návrh aplikácie finančnej gramotnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Poštovej banky, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty pri rôznych finančných rozhodnutiach. Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Zem finančných možností.

Rozumieme peniazom?

1 000 €

Dňa 26. 4. 2019 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Rozumieme peniazom? v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke.

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, detské domovy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí, ktorí na základe vlastnej životnej situácie a hmotnej núdze si nedokážu zabezpečiť uvedený druh vzdelávania. Projektom chceme podporiť rozvoj úrovne ich finančnej gramotnosti, dodať im pocit istoty a odvahy pri rôznych finančných rozhodnutia a hlavne dostatok vedomostí a znalostí z uvedenej problematiky.  V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty pri rôznych finančných rozhodnutiach.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Rozumieme peniazom? .

Týždeň peňazí a hier

1 000 €

Dňa 22. 10. 2018 získalo občianske združenie Mladý podnikavec finančnú podporu z Nadácie Raiffeisen banky v grantovom programe Gesto pre mesto. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Týždeň peňazí a hier v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej web stránke.

Projekt: Týždeň peňazí a hier sa orientuje na podporu zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti na základných školách, v rámci ktorého si žiaci otestujú formou logických hier a prednášok svoju úroveň. V rámci prípravy realizácie projektu oslovené jednotlivé základné školy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie herných workshopov spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť mladých ľudí v zmysle formovania ich celospoločenského života. Chceme ich upozorňovať na nekalé a zvádzajúce praktiky predajcov, chceme im dodať pocit sebaistoty a odvahy pri finančnom rozhodovaní. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Gesto pre mesto, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým ľuďom v získaní sebaistoty pri vstupe na finančný trh.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Týždeň peňazí a hier

Finančná gramotnosť hrou

1 000 €

Dňa 17. 4. 2018 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Finančná gramotnosť hrou v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej Facebook stránke.

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, detské domovy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie herných workshopov spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí, či ľudí v strednom a vyššom veku, ktorí na základe vlastnej životnej situácie a hmotnej núdze si nedokážu zabezpečiť takéto vzdelávanie. Chceme ich upozorňovať na nekalé a zvádzajúce praktiky predajcov, chceme im dodať pocit sebaistoty a odvahy. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým ľuďom v získaní sebaistoty pri vstupe na finančný trh.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Finančná gramotnosť hrou.