Granty

Vzdelávacie workshopy v rámci výzvy „Staňte sa našim partnerom“

10 000 €

Dňa 1. 3. 2024 získalo OZ Mladý podnikavec grant od Nadácie ZSE vo výške 10 000 €. 
 

Cieľom projektu je zamerať sa na rozvoj finančnej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti. Žiaci na základných a stredných školách si vďaka projektu vyskúšajú trénovať zodpovedné rozhodovanie, čítanie s porozumením a využívanie digitálnych prvkov pre podporu finančného správania. V rámci projektu si zapojené školy zahrajú ESCAPE hry, ktoré budú zamerané na kritické myslenie, zodpovedné konanie a naučiť sa orientovať v množstve informácií, premýšľať a hľadať riešenia. Žiaci prejdú testovaním a zistia ako na tom s vedomosťami momentálne sú. 

ĎAKUJEME Nadácii ZSE za finančnú podporu a tešíme sa na spoločnú spoluprácu.

Keď myslenie (ne)bolí: EscapeHra

1 500 €

Dňa 21. 2. 2024 získalo OZ Mladý podnikavec grant od Nadácie SPP na realizáciu projektu s názvom: Keď myslenie (ne)bolí: EscapeHra vo výške 1 500 €. 
 
Cieľom projektu je podpora kritického myslenie a spôsobu efektívneho riešenia problémov a uvažovania v súvislostiach u mladých ľudí inovatívnym workshopom tzv. EscapeGame (únikovou hrou) so zameraním na oblasť čitateľskej, finančnej, digitálnej a sociálnej psychológie. Počas realizácie projektu budeme spolupracovať s komunitnými centrami, centrami pre deti a rodiny, centrami sociálnych služieb najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji.
 
Ďakujeme Nadácii SPP za podporenie tohto projektu, ktorým môžeme zmeniť prístup mladých ľudí k čítaniu, k finančnému správaniu a rozhodovaniu, hospodáreniu s penoazemi a taktiež zmeniť spôsob pohľadu na rôzne finančné situácie. ĎAKUJEME!

Platím a čítam rozumne

1 700 €

Dňa 8. 2. 2024 získalo občianske združenie Mladý podnikavec grant od 365 Nadácie v rámci projektu s názvom Platím a čítam rozumne. Projekt je zameraný na spoluprácu s približne 4 subjektami v rámci Žilinského kraja ako napr. komunitné centra, centrá sociálnych služieb, spojené školy a centrá pre deti a rodiny.
 
Cieľom projektu je zrealizovať 10 vzdelávacích workshopov zameraných na podporu rozvoja finančnej a čitateľskej gramotnosti. Okrem vzdelávania je výsledkom projekt aj vzdelávací materiál – príručka, ktorá bude dostupná pre každého účastníka vzdelávania a 2 vzdelávacie videá. Projekt je určený pre deti a dospelých patriacich do sociálne ohrozených skupín obyvateľstva. Obsahom vzdelávania bude rozvoj efektívneho hospodárenia s peniazmi s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu, podpora rozvoja aktívneho počúvania a čítania, podpora rozvoja tímovej spolupráce, sociálnych zručností a taktiež aj kritického myslenia s dôrazom na charakter a jednotlivé predispozície cieľových skupín.
 
Ďakujeme za finančnú podporu tohto projektu.

Robme Žilinu vzdelanejšou – hravo a kreatívne

900 €

Dňa 7. 8. 2023 získalo OZ Mladý podnikavec finančnú podporu od Mesta Žilina vo výške 900 € na realizáciu projektu s názvom: Robme Žilinu vzdelanejšou – hravo a kreatívne. 
 
Projekt je zameraný na sériu inovatívnych a kreatívnych vzdelávacích workshopov pre deti z marginalizovaných komunít a sociálne slabšie rodiny a pre deti, ktoré trpia určitým stupňom telesného a mentálneho postihnutia. V rámci projektu sú realizované aktivity, zamerané na tému financií a digitálneho vzdelávania a obsahujú inovatívne vzdelávacie metódy ako sú napr. escape aktivity, bingo, cubing mysliace klobúky a metódy zamerané na tímovú spoluprácu učiteľ – žiak, žiak – žiak a rozvoj kritického myslenia.
 
Ďakujeme Mestu Žilina za možnosť realizovať vzdelávacie aktivity a možnosť prispieť k skvalitneniu vzdelania v meste Žilina.

Inovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi

4 195 €

Dňa 19. 6. 2023 získalo OZ Mladý podnikavec finančnú podporu na projekt s názvom Inovatívne vzdelávanie – učíme sa hospodáriť s peniazmi v rámci grantovej výzvy od Nadácie Národnej banky Slovenska.
 
Cieľom projektu je pre deti z marginalizovaných komunít a mladým vo veku od 9 do 18 rokov a pre deti pochádzajúcich z Centrier pre rodiny a deti, ktoré sú umiestňované do náhradných pestúnských rodín zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v rámci rozvoja finančnej gramotnosti. V projektu bude zapojenuých 7 partnerských subjektov a bude zrealizovaných 14 kreatívnych a inovatívnych vzdelávacích podujatí. Využité budú escape aktivity a projektové vyučovanie. Podujatí sa zúčastní približne 140 detí. Okrem detí sa vďaka projektu budú môcť vzdelávať aj vychovávatelia a učitelia a sociálni pracovníci v rámci aktualizačného vzdelávania na tému implementovania inovatívnych metód výučby vo vzdelávaní finančnej gramotnosti.
 
Ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska za hlasovanie a vybranie nášho projektu. Aj vďaka Vám môžeme zlepšiť súčasné vzdelávanie finančne gramotnosti, ktoré sa dostane aj k deťom z ohrozených skupín.

DIG-FIG aj pre nás

1 500 €

Dňa 6. 2. 2023 získalo občianske združenie Mladý podnikavec v rámci 365.nadácie finančný príspevok vo výške 1 500 € na podporu projektu s názvom DIF-FIG aj pre nás.
 
Cieľom projektu je zrealizovať inovatívne vzdelávacie workshopy zameraných na podporu rozvoja finančného hospodárenia a správania sa v digitálnom prostredí – hoaxy, phishing, skimming, vishing a pod. Vďaka projektu vydáme pracovné listy, ktoré budú rozdané účastníkom projektu. Projekt je určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (deti z Centier pre deti a rodiny, deti s určitým stupňom telesného a mentálneho postihnutia, deti s marginalizovaných komunít.
 
Ďakujeme za finančnú podporu tohto projektu, ktorým pre vybranú skupinu detí pomôžeme podporiť kritické myslenie a tímovú spoluprácu zábavnou a hravou formou dosiahnuť požadované vedomosti z finančnej a digitálnej gramotnosti a bezpečnosti.

S peniazmi bezpečne po internete

1 500 €

Dňa 8. 2. 2023 získalo občianske združenie Mladý podnikavec v rámci Nadácie SPP finančný príspevok vo výške 1 500 € na podporu projektu s názvom S peniazmi bezpečne po internete.
 
Cieľom projektu je podporiť úroveň digitálnej bezpečnosti v oblasti financií pre vybrané skupiny detí a žiakov z nezvýhodneného prostredia. Žiaci si prejdú vzdelávacími workshopmi, na ktorých si vyskúšajú prakticky overiť svoje vedomosti a poznatky, zahrajú sa aktivity a hry. Vďaka projektu natočíme vzdelávacie videá a vytvoríme metodické a didaktické materiály.
 
Ďakujeme za finančnú podporu tohto projektu, ktorým pre vybranú skupinu detí pomôžeme rozšíriť ich vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej a digitálnej gramotnosti.
 

Finančná gramotnosť pre stredné školy

164 360 €

Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Kód projektu: 312011ACM6

Projekt: Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl bol realizovaný v rokoch 2020 – 2022. 

Celková výška oprávnených výdavkov: 164 360,00 €

Začiatok projektu bol 2.11.2020 a ukončenie projektu bolo k termínu 30.9.2022. 

Počas dvoch rokoch sa projektu zúčastnilo 780 stredoškolákov z nasledujúcich piatich stredných škôl na Slovensku: 

  1. Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilina 
  2. Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo 
  3. Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 
  4. Obchodná akadémia Banská Bystrica 
  5. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 
 

Žiaci 3. a 4. ročníka počas dvoch rokoch boli vzdelávaní v oblasti rozvoja finančných zručností, podnikateľských kompetencií a to počas vzdelávacích workshopov a online webinára. Žiaci si rozšírili praktické vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti finančnej gramotnosti,   podnikateľských   zručností.   Predpokladom   ich   úspešného   ukončenia projektu a získania certifikátu bolo vypracovanie vstupného a výstupného testu. Projekt prakticky prepájal teóriu s praxou prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích metód   ako:   Learning   by   doing,   Gamifikácia,   Storytelling   a podobne.  

Vzdelávacími workshopmi   si   žiaci   rozvíjali   kľúčové   kompetencie   a to   sociálne,   personálne, komunikačné, psychomotorické. Prostredníctvom úloh, aktivít, ktoré boli postavené na súčasnom fenoméne riešenia problémov si žiaci rozvíjali kompetencie z oblasti kritického a tvorivého myslenia. Výstupom   projektu   bola   príručka   pre   žiakov   s názvom:   Spravuj   svoje   peniaze a metodická príručka pre učiteľov. 

Obe príručky si môžete BEZPLATNE stiahnuť cez tlačítko „Získať vzdelávacie príručky zadarmo“.

Zapojené školy

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré nám umožnilo realizovať tento projektu a zároveň aj všetkým partnerským subjektom za ich ochotu a spoluprácu na napĺňaní hlavného cieľa projektu.

Fotky z realizácie projektových aktivít si môžete pozrieť nižšie:

Deň zábavy a oddychu

300 €

Dňa 1. 6. 2022 získalo občianske združenie Mladý podnikavec dotáciu primátora mesta Žilina na projekt s názvom: Deň zábavy a oddychu. Podporili nás sumou: 300 €.
 
Cieľom projektu je vytvoriť deň pre deti, na ktorý budú počas leta spomínať a zanechá v nich zážitky. Vďaka nemu opäť nájdu radosť z maličkostí alebo nové priateľstvá po dlhom a náročnom školskom roku plného zmien. Rodičia si môžu oddýchnuť a využiť svoj čas naplno, pretože o deti bude postarané. Cieľom je podporiť tímovú spoluprácu a budovanie spolupatričnosti medzi deťmi, vnímanie hodnoty a podpory komunitného spolužitia v meste Žilina.
 
Ďakujeme primátorovi za finančnú podporu tohto projektu, ktorým pre deti v okolí vyplníme rôznymi aktivitami a hrami čas a rodičov. Vďaka podpore môžeme nakúpiť výhry a odmeny.
 

Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania

900 €

Dňa 2. 5. 2022 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu od Mesta Žilina na projekt s názvom:  Tvoríme lepšiu budúcnosť – podpora kreatívneho vzdelávania  . Podporili nás sumou: 900 €.
 
Projektom sa podporí inkluzívne vzdelávanie, rozvoj vzdelanostnej úrovne u sociálne slabších detí, posilní ich zážitkového vzdelávanie smerujúce k rozvoji ich sebahodnoty a schopnosti riešiť problémy v rôznych životných oblastiach. V projektu budeme spolupracovať s Krajskou knižnicou v Žiline, v ktorej budeme realizovať zážitkové vzdelávanie. Ďalej budeme spolupracovať so Spojenou školou internátnou v Žiline a s odborom Bytového a Sociálneho Mesta Žilina.
 
ĎAKUJEME Mestu Žilina za podporu projektu, vďaka ktorému budú môcť deti využívať svoje kritické myslenie a podporia formovanie svojich postojov.

Vzdelanie pre budúcnosť

1 500 €

Dňa 1. 4. 2022 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu od Nadácie SPP na projekt s názvom: Vzdelanie pre budúcnosť. Podporili nás sumou: 1 500 €.
 
Cieľom projektu Vzdelanie pre budúcnosť je podporiť inovatívne vzdelávanie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (deti s určitým stupňom telesného a mentálneho postihnutia, nevidiace deti, deti pochdázajúce z marginalizovanuých skupín, deti zo sociálne slabších rodín a pod.), ktorým pandémia COVID-19 znemožnila prístup k plnohodnotnému vzdelávaniu. V rámci projektu sa uskutočnia pre každú skupinu 2 interaktívne výchovno-vzdelávacie workshopy zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej a digitálnej gramotnosti.
 
ĎAKUJEME Nadácii SPP za podporu tohto projektu, vďaka ktorému podporíme kvalitné vzdelávanie u vybraných skupín detí z 3 krajov Slovenska.

Offline – inovatívne workshopy finančnej gramotnosti pre deti a mládež

1 040 €

Dňa 25. 6. 2021 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu od Mesta Žilina na projekt s názvom: Offline – inovatívne workshopy finančnej gramotnosti pre deti a mládež. Podporili nás sumou 1 040 €. 
 
Naším cieľom je spraviť bezplatne 5 workshopov pre žiakov I. a II. stupňa vybraných ZŠ. Ďalším merateľným ukazovateľom je vytvorenie a vydanie 250 ks praktickej príručky, ktorá budú k dispozícii žiakom (účastníkom workshopov) a verejnosti v Krajskej knižnici v Žiline. Cieľom je podporiť inovatívne vzdelávanie s využitím netradičných metód, na základe ktorých sa budú môcť žiaci nové poznatky, informácie a získať nové zručnosti z oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti. Cieľom je prispieť k budovaniu vzdelanejšej komunity v meste Žilina pre skvalitnenie budúcnosti detí a mládeže. Projekt je určený najmä pre deti a mládež vo veku od 8 rokov do 16 rokov. Workshopov sa zúčastní približne 100 účastníkov.
 
ĎAKUJEME Mestu Žilina za podporu projektu, ktorého sa budú môcť bezplatne zúčastniť deti a mládež a budú vedieť spracovať informácie, ktoré sa dočítajú a otvoria sa im dvere do sveta finančnej gramotnosti.

Herný box VzdelajTY-MA

1 850€

Dňa 25. 1. 2021 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie SPP. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Herný box VzdelajTY-MA v sume 1 850 €. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé Centrá pre rodiny a deti a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov spojených s ukážkami herného boxu VzdelajTY-MA. Cieľom projektu je podporiť rozvoj kvalitného a plnohodnotného vzdelávania s aplikovaním inovatívnych metód a techník pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Naučiť detí rozmýšľanie v kontexte, tímovej spolupráce, odbúranie predsudkov a pochopenia významu dôležitosti finančnej a čitateľskej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti aj v tejto mimoriadnej situácii, ktoré si vyžadujú neustále vzdelávanie. 

ĎAKUJEME Nadácií SPP, že podporila náš projekt, ktorý  kvalitnou a hravou formou oboznámi deti s dôležitými témami z oblasti finančnej, čitateľskej gramotnosti a digitálnej bezpečnosti. 

Vzdelanie – zlepšime život druhých

2 500 €

Dňa 8. 3. 2021 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Vzdelanie – zlepšime život druhých v sume 2 500 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke 

Cieľom projektu je rozvíjať u detí zo sociálne znevýhodnených skupín kompetencie pre ich profesijný život. Projektom podporíme rozvoj kompetencií prostredníctvom interaktívnych workshopov finančnej a čitateľskej gramotnosti. Aktivitami a súťažami budeme rozvíjať ich kritické myslenie, čo zlepší nielen ich vedomosti, ale aj rozšíri motiváciu a podporí sebadôveru v ich uplatniteľnosti na trhu práce. V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, Spojená škola internátna v Žiline, Centrá pre rodiny a deti a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy na finančnú a čitateľskú gramotnosť v prostredí digitálnej bezpečnosti. Jednotlivými aktivitami podporíme vzdelávanie u mladých ľudí, ktorí si to v tejto neľahkej dobe nemôžu zabezpečiť. Projektom podporíme ich osobnostný rozvoj, tímovú spoluprácu, súťaživosť a samozrejme aj rozvoj úrovne ich finančnej a čitateľskej gramotnosti. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty v profesijnom živote sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Tešíme sa na realizáciu projektu. 

Učíme sa hrou

1 000 €

Dňa 1. 9. 2020 získalo občianske združenie Mladý podnikavec finančnú podporu z Nadácie Raiffeisen banky v grantovom programe Gesto pre rodičov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Učíme sa hrou v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej web stránke.

Projekt: Učíme sa hrou sa orientuje na realizáciu aktivít a hier v podobe súťaží pre deti rôznej vekovej kategórie. Súťaže budú zamerané na preverenie fyzickej a vedomostnej zdatnosti v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti. Do organizácie budú zapojení dobrovoľníci z Krajskej knižnice v Žiline a stredoškoláci z Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského. V projekte podporujeme tímového ducha. Prostriedky použijeme na nákup odmien, občerstvenia, materiálne pomôcky a budú použité aj na workshopy z tvorivej dielne.

ĎAKUJEME Raiffeisen banke, že podporila náš projekt v grantovom programe Gesto pre rodičov, ktorý pomôže rodičov odbremeniť a zároveň zabaviť deti a vedomostne podporiť ich finančnú a čitateľskú gramotnosť formou hier.

Tešíme sa na deň plný zábavy a súťažno – herné aktivity projektu Učíme sa hrou.

Rozum je naša pridaná hodnota

1 000 €

Dňa 17. 4. 2020 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Rozum je naša pridaná hodnota v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, spojená škola internátna, detské domovy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy spojených s prednáškou finančnej a čitateľskej gramotnosti. Jednotlivými aktivitami podporíme vzdelávanie u mladých ľudí, ktorí si to v tejto neľahkej dobe nemôžu zabezpečiť. Projektom podporíme ich osobnostný rozvoj, tímovú spoluprácu, súťaživosť a samozrejme aj rozvoj úrovne ich finančnej a čitateľskej gramotnosti. O vybraných témach z oblasti hospodárenia domácnosti, poistenia, úverov a finančného rozhodovania sa dozvedia sa budú učiť formou prípadových štúdií a hier. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty pri rôznych finančných rozhodnutiach.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Rozum je naša pridaná hodnota.

Zem finančných možností

1 500 €

Dňa 21. 10. 2019 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Poštovej banky, ktorá finančne podporila projektu s názvom: Zem finančných možností v hodnote 1 500 €.


Cieľom projektu je podporiť finančné vzdelávanie u mladých ľudí, ľudí zo sociálne slabších rodín a dôchodcov. Celkovo sa v rámci projektu zrealizuje 6 workshopov, ktorými sa prispeje ku skvalitneniu finančné vzdelávania na Slovensku. V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené základné školy, centrá pre rodiny a deti, Krajská knižnica v Žiline a domy dôchodcov za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí a dospelých. Projektom chceme podporiť rozvoj úrovne ich finančnej gramotnosti, dodať im pocit istoty a odvahy pri rôznych finančných rozhodnutia a hlavne dostatok vedomostí a znalostí z uvedenej problematiky. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti. Výstupom nášho projektu bude prvotný návrh aplikácie finančnej gramotnosti.


ĎAKUJEME Nadácii Poštovej banky, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty pri rôznych finančných rozhodnutiach.
Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Zem finančných možností.

Rozumieme peniazom?

1 000 €

Dňa 26. 4. 2019 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Rozumieme peniazom? v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke.

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, detské domovy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie workshopov plných hier a zábavy spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí, ktorí na základe vlastnej životnej situácie a hmotnej núdze si nedokážu zabezpečiť uvedený druh vzdelávania. Projektom chceme podporiť rozvoj úrovne ich finančnej gramotnosti, dodať im pocit istoty a odvahy pri rôznych finančných rozhodnutia a hlavne dostatok vedomostí a znalostí z uvedenej problematiky.  V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom v posilňovaní istoty pri rôznych finančných rozhodnutiach.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Rozumieme peniazom? .

Týždeň peňazí a hier

1 000 €

Dňa 22. 10. 2018 získalo občianske združenie Mladý podnikavec finančnú podporu z Nadácie Raiffeisen banky v grantovom programe Gesto pre mesto. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Týždeň peňazí a hier v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej web stránke.

Projekt: Týždeň peňazí a hier sa orientuje na podporu zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti na základných školách, v rámci ktorého si žiaci otestujú formou logických hier a prednášok svoju úroveň. V rámci prípravy realizácie projektu oslovené jednotlivé základné školy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie herných workshopov spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť mladých ľudí v zmysle formovania ich celospoločenského života. Chceme ich upozorňovať na nekalé a zvádzajúce praktiky predajcov, chceme im dodať pocit sebaistoty a odvahy pri finančnom rozhodovaní. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Gesto pre mesto, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým ľuďom v získaní sebaistoty pri vstupe na finančný trh.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Týždeň peňazí a hier

Finančná gramotnosť hrou

1 000 €

Dňa 17. 4. 2018 získalo občianske združenie Mladý podnikavec podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Finančná gramotnosť hrou v sume 1 000 €.

Informáciu o podpore nášho OZ zdieľala spoločnosť na svojej Facebook stránke.

V rámci prípravy realizácie projektu boli oslovené jednotlivé základné školy, detské domovy a Krajská knižnica v Žiline za účelom možnosti realizácie herných workshopov spojených s prednáškou finančnej gramotnosti. Aktivitami chceme podporiť a posilniť kvalitu vzdelávania u mladých ľudí, či ľudí v strednom a vyššom veku, ktorí na základe vlastnej životnej situácie a hmotnej núdze si nedokážu zabezpečiť takéto vzdelávanie. Chceme ich upozorňovať na nekalé a zvádzajúce praktiky predajcov, chceme im dodať pocit sebaistoty a odvahy. V jednotlivých prednáškach budeme zapájať dobrovoľníkov do organizácie kurzov a prednášateľskej činnosti.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým ľuďom v získaní sebaistoty pri vstupe na finančný trh.

Tešíme sa na prednášky, kurzy a herné aktivity projektu Finančná gramotnosť hrou.