Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Kód projektu312011ACM6
Celková výška oprávnených výdavkov: 164 360,00 EUR

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 23 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 9.2022

Vyškolených 774 žiakov na 4 partnerských školách.Brožúra finančnej gramotnosti

Cieľom brožúry je tiež udržateľnosť projektu, kedy sa žiaci, ktorí absolvovali workshop môžu kedykoľvek k danej problematike vrátiť, taktiež bude brožúra slúžiť ako osnova pre učiteľov, ktorí budú vyučovať finančnú gramotnosť v rámci ďalšieho školského predmetu.