Uplatnenie motivácie a koučovacieho prístupu v školskom prostredí so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiakov

Inovačné vzdelávanie

Naučte sa uplatňovať motivačný a koučovací prístup pri riadení komunikácie na úrovni učiteľ – žiak, učiteľ – učiteľ či učiteľ – rodič. Rozvoj kritického myslenia žiakov ako aj inovatívnej podpory celoškolského výchovno – vzdelávacieho procesu môžete zvládnuť s prehľadom. Naučte sa riešiť konfliktné situácie v školskom prostredí ale aj v osobnom živote. Inovačné vzdelávanie Vám ponúka aj inšpirácie pre „uspatých žiakov“ v podobe využívania icebreakov či energizérov pri Vašej práci.

Termíny

október 2023 – posledné miesta

február 2024

Presný termín začiatku a ukončenia bude určený. Skoršie termíny plne obsadené.

Obsah vzdelávania:

 • úvod do komunikácie a jej štandardov, neverbálna komunikácia, aktívne počúvanie
 • komunikácia na úrovni učiteľ – žiak – rodič – kolega
 • význam koučingu v práci učiteľa – techniky, uplatnenie
 • sebaprezentáciia žiaka – schopnosť prezentovať výsledky, pocit ohrozenia a diskomfortu
 • zvládanie konfliktných situácií vo vyučovacom procese
 • asertívna komunikácia v školskom prostredí
 • Thomas Killmannov dotazník, zóna vplyvu a záujmu, proxemický tanec
 • korigovanie komunikácie, sebaprezentácia, objavovanie prínosov z vyučovacieho procesu
 • význam motivácie v práci učiteľ – koleso motivácie
 • odmeňovanie, kritika a spätná väzba
 • rozvoj kritického myslenia žiakov s ohľadom na motivačné prvky a koučovacie prístupy
 • adaptácia z online do offline vyučovacieho procesu
 • energizéry a icebreaky
  
Pre koho je inovačné vzdelávanie určené?
 • učiteľ materskej školy
 • učiteľ základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • pedagogický asistent
 • vychovávateľ

Výstup a ukončenie

Praktický výstup použiteľný ihneď do praxe a záverečná diskusia.

Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3 % tarifného platu.

Forma

ONLINE (MS ZOOM)

Po dohode je možné realizovať vzdelávanie aj prezenčne priamo vo Vašej škole.

Trvaniemesiac

Rozsah

55 h

Cena

89 €

Lektori

Ing. Karin Mikulášová
Mgr. Peter Seemann, PhD.

Prihláška

Po odoslaní online prihlášky Vám do 72 h alebo 3 pracovných dní na e-mailovú adresu príde potvrdzovacia správa o prijatí a zaradení do programu. Prosím skontrolujte si priečinok spam/reklamy. Pre úplnosť prihlášky bude potrebné vypísať aj tlačenú verziu prihlášky s podpisom  a pečiatkou riaditeľa/zriadovateľa školy a odoslať ju na našu adresu poštou (tlačená prihláška príde e-mailom). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Tešíme sa na stretnutia.

Účastníci vzdelávania napísali:

5/5
Základna škola s materskou školou Cerová učiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Toto vzdelávanie bolo pre mňa prínosom, pretože sa denne stretám s rôznymi druhmi konfliktov. Vďaka tomuto vzdelávaniu som schopná ich riešiť ľahko a s prehľadom. Pokiaľ ide o koučovací prístup, vďaka nemu sa mi darí viac žiakom dôverovať, že niečo dokážu a zodpovednosť za učenie prevezmú sami. Pomocou správnych otázok ich viem nasmerovať. Źiaci tak dokážu veľmi pekne pracovať aj spoločne v skupine.
Stredná odborná škola Veľký Krtíš učiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Na inovačné vzdelávanie ma nahovorila kolegyňa s víziou príplatku k platu, že sa nám to časom vráti. Musím povedať, že po počiatočných obavách, či na to budem mať vôbec čas a či to bude zaujímavé sa moje obavy rozplynuli a myslím, že napriek tom, že ešte príplatok nemáme, počiatočná investícia sa mi vrátila v cenných vedomostiach. A peniaze investované do vzdelania sú najlepšie investované peniaze. Veľmi pozitívne hodnotím aj lektorku, ktorá mala veľmi príjemný a priateľský prístup.
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčínučiteľka 2. stupňa
Zobraziť viac
Z každého nášho online stretnutia som si odniesla niečo nové, čo som potom aplikovala väčšinou na svojich hodinách OBN či ETV, keďže tam nápadov nikdy nie je dosť. Či už išlo o energizéry, icebreakre alebo niektoré kroky z koučingu. Čo sa týka kritického myslenia, snažím sa deťom napomôcť k tomu, aby nebrali všetko čo je niekde napísané za automaticky pravdivé, aby si veci overili predtým ako budú dané “fakty” brať za 100%né. Takže i v tomto smere som sa dozvedela mnohé nové poznatky.
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo učiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Veľmi sa mi páčilo, budem sa snažiť pri komunikácii so žiakmi využívať nadobudnuté poznatky, ako správne komunikovať, klásť otázky, riešenie konfliktov. Páčilo sa mi, že boli aj príklady a ukážky. Páčilo sa mi mi, že nám lektor dal po vzdelávaní na " úlohu" zamyslieť sa nad rôznymi situáciami, spôsob kladenia otázok, riešenia rôznych situácií. To, čo sme riešili na vzdelávaní, potom v priebehu ďalších dní - využiť, zamyslieť sa a ďalšom stretnutí prípadne odkomunikovať. Dojmy, len tie najlepšie, spôsob komunikácie pána lektora - úplne super - odborník na úrovni. Prajem veľa úspechov, pekný dník....
Základná škola Kvačany učiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vo svojej práci využívam a chcem aj naďalej využívať rôzne motivačné, aktivizujúce a inovatívne prístupy, preto som v tomto inovačnom vzdelávaní očakávala novinky v tejto oblasti. Taktiež som očakávala, že sa dozviem nové techniky na zlepšenie komunikácie a to nielen so žiakmi, rodičmi, ale aj v rámci pracovných vzťahov. Do svojej praxe by som na základe absolvovania vzdelávania zaradila: - komunikačnú značku – „komunikačný erb“, - slová ako dopravné značky, - princípy efektívnej komunikácie, - rozhovor - na čo si dať pozor pri vedení rozhovoru, - chyby vo vedení rozhovoru, - asertívne techniky v komunikácii, - vnímanie konfliktu z rôznych hľadísk (kritik, pozorovateľ, obhajca) a techniky zvládania riešenia konfliktov (technika otvorených dverí, akceptujúce vety). Vzdelávanie ma veľmi zaujalo, dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré využijem v pracovnom živote. Lektorka bola skvelá, hovorila zrozumiteľne, vecne a pútavo, teoretické poznatky striedala s praktickými ukážkami, poverovala nás rôznymi úlohami. Celému Vášmu tímu želám veľa zdravia a veľa spokojných účastníkov Vašich vzdelávaní. Svoju prácu robíte skvelo. Držím Vám palce a ďakujem.
Základna škola s materskou školou Cerová učiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Páčilo sa mi, že som toto vzdelávanie mohla riešiť z domova, nakoľko mám malé deti a nemusela som riešiť ich stráženie, i keď osobná komunikácia je určite efektívnejšia. Ako som už uviedla, určite skúsim viac využiť mediáciu medzi žiakmi, konštruktívnu kritiku medzi mnou a žiakmi a koučovanie s rodičmi pri problémových žiakoch. Pri zaradení do výučby sa mi to zdá oveľa ťažšie, ale pri niektorých témach to určite výskúšam.
Základná škola Radvanská, Banská Bystricaučiteľka 1. stupňa
Zobraziť viac
Vzdelávanie bolo veľmi prínosné či už informáciami alebo aktivitami, ktoré sme počas našich stretnutí reálne realizovali. Po absolvovaní mi budú chýbať naše spoločné stretnutia a aktivity, ktoré sme spolu realizovali. Do praxe si odnášam veľa nápadov a aktivít, ktoré môžem s mojimi deťmi v triede realizovať.
Stredná odborná škola remesiel a služieb Popradučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Vzdelávanie bolo veľmi inšpirujúce, naplnilo moje očakávania. Do svojej práce učiteľa zaradím získané poznatky z tém: adaptácia žiakov, riešenie konfliktov, koučovací prístup a komunikácia. Budem intenzívnejšie aplikovať získané poznatky na zlepšenie a zefektívnenie svojho postavenie ako TRIEDNEHO UČITEĽA
Materská škola Malcovučiteľka materskej školy
Zobraziť viac
Na inovačnom vzdelávaní sa mi páčili aktivity, ktoré sme realizovali. Páčil sa mi výklad a prístup pani lektorky. Získala som nové vedomosti a zručnosti, ktoré využijem v praxi. Inovačné vzdelávanie prebiehalo v pozitívnej atmosfére. Celkovo hodnotím inovačné vzdelávanie ako prospešné a prínosné pre prax.
Materská škola Lenartovučiteľka materskej školy
Zobraziť viac
Pani lektorka maximálne príjemná. Zapájala nás do zaujímavých aktivít. V danej problematike výborne zorientovaná s bohatými skúsenosťami. Získané vedomosti budem určite uplatňovať v mojej pedagogickej praxi, aj keď niektoré si musím prispôsobiť na podmienky materskej školy. Veľmi pekne ďakujem.
Obchodná akadémia Mareka Frauwirtha Banská Bystricaučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
páčili sa mi všetky praktické činnosti, riešenie konfliktných situácií, návod na komunikáciu s rôznymi typmi osobností, zaujímavý bol dotazník, ako sa ja staviam ku konfliktom, určite využijem so žiakmi erb ako komunikačnú značku, ice breaky, energizéry a ďalšie aktivizujúce metódy
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovoučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Páčilo sa mi - zaujímavé témy, príklady, práca v rôznych skupinách a na zaujímavých úlohách, z pohodlia domova, veľmi dobrý spôsob upevňovania vedomostí a zručností , beriem si do praxe kladenie otázky zameranej na cieľ, viesť tak rozhovor, aby sám žiak navrhol riešenie
Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovoučiteľka strednej školy
Zobraziť viac
Vzdelávanie bolo prínosom pre pracovný ale aj osobný rast. Zaujímavo podané cenne informácie a veľká trpezlivosť lektora s nami učiteľmi. Vzdelávanie odporúčam absolvovať všetkým PZ, ideálne by bolo na každej škole. To , že bolo vzdelávanie online malo svoje pozitíva.
Základná škola Cerovávychovávateľ
Zobraziť viac
So vzdelávaním som veľmi spokojná, získané poznatky určite využijem v praxi, oslovila ma metoda GROW, ktorú využijem aj v mojom súkromnom živote, naučila som sa inak klásť otázky, aby som dostala požadovanú odpoveď.... Ďakujem
Predošlé
Ďalšie

Najčastejšie otázky:

Áno, všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré ponúkame sú akreditované. Číslo akreditácie nájdete vo vzdelávacom programe.

Účastník sa na inovačné vzdelávanie prihlasuje formou online prihlášky, ktorú nájdete na webe. Následne Vám do 72 hodín alebo 3 pracovných dní príde potvrdzovací e-mail s potvrdením o zaradení do programu, v ktorom nájdete aj tlačenú verziu prihlášky, ktorú je potrebné vypísať a originál odoslať na našu adresu poštou. Následne Vám príde faktúra k úhrade.

Pri každom programe na webovej stránke a vo vzdelávacom programe, máme určené pre akú kategóriu a podkategóriu je vzdelávanie akreditované.

Naše vzdelávania majú min. povinný rozsah 50 hodín. Počet hodín je napísaný pri každom programe.

Áno, za každý úspešne absolvovaný program je možné si uplatniť 3  % profesijný príplatok, maximálne do výšky 12 % (čo predstavuje absolvovanie 4 programov).

Žiadne. Kreditový príplatok v roku 2026 bude podľa najnovšej legislatívy zrušený. Všetky programy inovačného vzdelávania, ktoré máme v ponuke sú akreditované podľa najnovšej legislatívy, podľa ktorej Vám po absolvovaní min. 50 h inovačného vzdelávania riaditeľ/zriaďovateľ prizná 3 % profesijný príplatok na 7 rokov.

7 rokov platí, odkedy si ho uplatníte.

Všetko záleží od nového zamestnávateľa. Vo všeobecnosti platí, že ak si vzdelávanie dáte do plánu profesijného rozvoja, riaditeľ/zriaďovateľ je o tom informovaný, máte splnené všetky náležitosti (absolvovanie min. 50 hodín, patríte do kategórie, pre ktorú je vzdelávanie akreditované, nemáte plný príplatok 12 %), úspešne ste absolvovali vzdelávanie, tak požiadate o príplatok, ktorý Vám bude schválený.

Absolvovať inovačné vzdelávanie môže účastník po úspešnom absolvovaní adaptačného vzdelávania.

Maximálne môžete absolvovať 4 programy inovačného vzdelávania a tým získať príplatok vo výške 12 % (3 % za každý program inovačného vzdelávania).

Môže, nemusí. To všetko záleží na Vašom zamestnávateľovi. Po prijatí prihlášky na inovačné vzdelávanie dostanete faktúru k úhrade. Niektoré školy preplácajú iba časť faktúry, niektoré nepreplácajú vôbec.

Vzdelávanie si postupne môžete začať robiť aj skôr. Uplatniť si ho môžete aj po roku 2026. Príplatok za vzdelávanie Vám trvá 7 rokov od uplatnenia.

Nie je to podmienka pre prihlásenie. Riaditeľ/zriaďovateľ svojím podpisom a pečiatkou súhlasí so správnosťou údajov uvedených na prihláške.

Ukončenie prebieha online, formou záverečnej diskusie pred 3 – člennou komisou v čase 10 min./účastník. Každý účastník si podľa zadaní, ktoré mu lektor vzdelávania poskytol pripraví dištančné zadania, ktoré odprezentuje. Poslednou povinnosťou účastníka je vyplniť dotazník spätnej väzby a ohodnotiť vzdelávanie.

Áno, všetky stretnutia sú online cez aplikáciu ZOOM. Prihlasujete sa pomocou linku, ktorý Vám príde e-mailom.

Naše vzdelávania prebiehajú v poobedňajších až podvečerných hodinách okolo 16:00 až 17:00 h. Výnimkou môže byť záverečná diskusia, ktorá môže byť aj ráno alebo v doobedňajších hodinách, avšak trvá iba 10 min.

Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania dostanete osvedčenie, ktoré priložíte ku žiadosti o príplatok priamo zriaďovateľovi/riaditeľovi školy.

Počas trvania vzdelávania Vám príde na e-mail link s tabuľkou, do ktorej sa zapíšete na konkrétny dátum a čas.

Výsledky hodnotenia programu inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

VÝSLEDKY 1