Vzdelávanie učiteľov

Využitím inovatívnych metód prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou pre žiakov aj učiteľov.

pre učiteľov MŠ | pre učiteľov ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/všeobecno– vzdelávacích predmetov | pre vychovávateľov | pre učiteľov ZUŠ | pre pedagogických asistentov

Inovačné vzdelávanie

1. IMPLEMENTÁCIA INOVATÍVNYCH VZDELÁVACÍCH METÓD DO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU FINANČNEJ A ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

ONLINE PRIHLÁŠKA

tvorba materiálov | interaktivita | implementácia | generácia Z | predpoklady učiteľa

2. UPLATNENIE MOTIVÁCIE A KOUČOVACIEHO PRÍSTUPU V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ SO ZAMERANÍM NA ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV

ONLINE PRIHLÁŠKA

konflikt učiteľ-žiak-rodič | energizéry a icebreaky | hodnotenie žiakov | individuálne/kolektívne/pohybové motivačné aktivity

3. ROZVOJ DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V KONTEXTE VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU

ONLINE PRIHLÁŠKA

Word, Excel, PowerPoint vo vzdelávaní | hoax, phishing, scam | bezpečnosť v online prostredí | kyberšikana | konto Office 365

4. ROZVOJ TVORIVOSTI A KREATIVITY V PRÁCI UČITEĽA A VYCHOVÁVATEĽA

ONLINE PRIHLÁŠKA

icebreaky s farbami | IKT a online nástroje vo výučbe | arteterapia | inšpiratívne výtvarné projekty | psychomotorika žiaka

5. DRAMATICKÁ VÝCHOVA V PROCESE VZDELÁVANIA

ONLINE PRIHLÁŠKA

cvičenia a hry v dramatike | tvorba vlastných hier | sebareflexia | praktická hodina | hodnotenie žiakov | stratégie a metódy

 

VOĽNÉ TERMÍNY: JANUÁR – FEBRUÁR 2023.

Rozsah: 50 h

Všetky programy je možné absolvovať ONLINE aj PREZENČNE (priamo u Vás na škole podľa vopred dohodnutých podmienok).

PRIHLASOVANIE prebieha odoslaním online prihlášky. Ďalšie postupy Vám prídu e-mailom.

 

Výsledky hodnotenia programov inovačného vzdelávania účastníkmi po skončení vzdelávania

Výsledky hodnotenia 1. programu 

Výsledky hodnotenia 2. programu

pre učiteľov MŠ | pre učiteľov ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/všeobecno– vzdelávacích predmetov | pre vychovávateľov | pre učiteľov ZUŠ | pre pedagogických asistentov

Aktualizačné vzdelávanie

 1. Využitie a aplikácia inovatívnych vzdelávacích metód vo výučbe finančnej a čitateľskej gramotnosti
 2. Uplatnenie motivácie a koučovacieho prístupu v školskom prostredí so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiakov
 3. Digitálna gramotnosť a bezpečnosť
 4. Rozvoj tvorivosti a kreativity v práci učiteľa a vychovávateľa
 5. Dramatická výchova v procese vzdelávania


pre učiteľov MŠ | pre učiteľov ZŠ | pre učiteľov SŠ | pre učiteľov odborných/všeobecno– vzdelávacích predmetov | pre vychovávateľov | pre učiteľov ZUŠ | pre pedagogických asistentov

Profesijný rozvoj

 1. Finančná gramotnosť hrou – ako vytvárať materiály a zabezpečiť inovatívne vzdelávanie
 2. Hravá čitateľská gramotnosť – aké metódy využívať pre podporu čítania s porozumením
 3. Ice breaky a energizéry vo vyučovaní – herné a motivačné aktivity pre skupiny
 4. Reč tela – ako poznať svoje okolie a odhaliť klamstvo
 5. Spoznaj svoju pamäť – ako funguje náš mozog, pamäť a spomienky pri učení
 6. Inšpiratívny čas pre seba a smelé plány – predchádzajme vyhoreniu – sebarozvoj, sebareflexia, oddychu a rozvoj komunikačných zručností
 7. Ja v konflikte – nenásilná a správna komunikácia – komunikácia učiteľ-žiak-rodič, ako predchádzať manipulácii
 8. Dramatická výchova v školskom prostredí – zoznamovanie, adaptácia, hra vo vyučovaní
 9. Inovatívne vzdelávacie metódy – ako urobiť vyučovanie zábavnejšie a pútavejšie
 10. Relaxačný umelecký fraktál – význam teórie farieb vo svojom živote
 11. Bitcoin: príležitosti a nástrahy digitálnych mien – porozumenie základom digitálnych mien

Inovatívne metódy, ktoré využívame:

rolové hry
storytelling
myšlienkové mapy
gamifikácia

lift pitch
cubing
snowballing
learning by doing

Formulár pre registráciu termínu vzdelávania

Ak máte záujem o niektoré z našich školení pre učiteľov, vypíšte formulár a zanechajte nám správu. Následne Vás kontaktujeme a dohodneme sa na termíne. Tešíme sa na spoluprácu.

Telefón

+ 421 948 704 415

Email

info@mladypodnikavec.sk