ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianskeho združenia Mladý podnikavec

v súlade s novým nariadením „GDPR“ účinným od 25. 5. 2018

Vážení používatelia web stránok,

tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Vás – používateľa našich služieb prevádzkovaných na webe https://mladypodnikavec.sk/, https://mpacademy.sk/sk, http://funkcnevzdelavanie.sk/ ako aj našich produktov prevádzkovaných na https://eshop.mladypodnikavec.sk/ pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje napr. v súvislosti s realizáciou prezenčného či online vzdelávania alebo nákupu produktu.

Portfólio našich produktov služieb je široké a neustále pracujeme na ich skvalitňovaní.  Pri poskytovaní našich služieb a produktov ako aj pri ich inovácii vždy berieme na zreteľ Vaše súkromie. Uvedomujeme si svoj záväzok voči svojim užívateľom. Plne si uvedomujeme naše záväzky voči Vám prameniace z požiadaviek právnych predpisov regulujúcich Vaše súkromie a ochranu Vašich osobných údajov. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne.

V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva Vaše osobné údaje, komu sú Vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

Kto sme – prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené občianskym združením Mladý podnikavec, so sídlom Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 42388651, DIČ: 2120740556. Z pohľadu Zákona a Nariadenia máme postavenie prevádzkovateľa.

Aké typy informácii o Vás zhromažďujeme?

Preto, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, zhromažďujeme o Vás informácie.

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o Vás spracúvame rozčleniť nasledovne:

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú Vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

•     Na poskytovanie našich služieb

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby.

Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, dochádza teda medzi nami k uzatvoreniu zmluvy.

•     Na plnenie zákonných povinností

Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame Vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.

•    Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám

Na základe informácii od Vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby Vám bola poskytnutá služba šitá na „mieru“ Vašim potrebám a preferenciám.

Informácie, ktoré zhromažďujeme z Vašich rôznych zariadení, nám pomáhajú poskytovať konzistentné služby vo všetkých Vašich zariadeniach.

Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia? Zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi:

V prevažnej miere spracúvame Vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili. Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, Vaše a naše oprávnené záujmy a Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?          

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené služby (napr. Webináre, inovačné alebo aktualizačné vzdelávanie), sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa Vašich realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.

Aké máte práva súvisiace s našim spracúvaním Vašich osobných údajov?

Zákon ako aj Nariadenie Vám poskytuje viaceré práva, ktoré Vám umožňujú to, aby ste mali ochranu svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše práva. V tejto sekcii sa preto dozviete, aké sú:

Právo na prístup k osobným údajom

Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o Vás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o Vás spracúvame máte právo získať prístup k svojim osobným údajom a informácie o tom:

1 a 4 Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás

– o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Toto právo na prístup pre Vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný administratívny poplatok v súvislosti s Vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov. • Právo na opravu osobných údajov

V rámci podmienok poskytovania našich služieb Vás informujeme, aby ste nám poskytovali správne údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o Vás nesprávne údaje, právo na opravu osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli doplnené Vaše neúplné osobné údaje.

•     Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.

Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnený pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Priamy marketing (vrátane analýz vykonávaných na účely priameho marketingu):

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom.  Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

 

Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.