Obchodné podmienky k workshopom

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe služby – vzdelávací workshop (ďalej len „workshop“). Špecifikácia služby je definovaná a zverejnená na stránke https://mladypodnikavec.sk/.  Poskytovateľom služby je Mladý podnikavec – občianske združenie. Ide o organizáciu a materiálne zabezpečenie workshopov a prednášok na rôzne témy z oblasti finančnej gramotnosti, marketingu, manažmentu a ďalších príbuzných tém so sídlom Jánošíková 563/59 , 01501 Rajec a prevádzkou na Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina. Kontaktný email: info@mladypodnikavec.sk. Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenia objednávky workshopu a to prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy a to medzi poskytovateľom služby/ predávajúcim na jednej strane a záujemcom/kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Vymedzenie pojmov

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim vzniká zaslaním elektronickej objednávky služby kupujúcim na email: info@mladypodnikavec.sk, prípadne potvrdením workshopu zo strany objednávateľa na uvádzaný email. Poskytovateľ / predávajúci je občianske združenie Mladý podnikavec, ktoré pri dojednaní predmetnej služby koná v rámci predmetu svojej činnosti uvedenej v stanovách občianskeho združenia. To vykonáva podnikateľskú činnosť len v rozsahu predmetu činnosti a cieľov občianskeho združenia, ktoré sú jasne a zrozumiteľne uvedené v stanovách a sú výsadným dokumentom OZ, pri napĺňaní jeho poslania. Občianske združenie zabezpečuje organizáciu a materiálne zabezpečenie workshopov a prednášok na rôzne témy z oblasti finančnej gramotnosti, marketingu, manažmentu a ďalších príbuzných tém z uvedených oblastí. Záujemca / kupujúci je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje službu za účelom vzdelávania. Služba je vzdelávací workshop organizovaný k vyššie uvádzaným oblastiam. Služba je ponúkaná za odplatu, ktorá je následne použitá na rozvoj činností a plnenie cieľov OZ Mladý podnikavec, uvedených v stanovách a jednotlivých dodatkoch vytvorených k nim.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa na workshop môže prihlásiť samostatným objednávacím e-mailom na info@mladypodnikavec.sk. Po prijatí objednávky sú záujemcovi spätným emailom zaslané: potvrdzujúci spätný email, následne potvrdenie objednávky, pokyny k úhrade a pokyny k organizačnému zabezpečeniu a priebehu workshopu (v prípade neobdŕžania potvrdenia objednávky alebo podkladov k platbe kontaktujte záujemca bezodkladne poskytovateľa). Objednávky sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Storno objednávky

Záujemca / kupujúci nemôže zrušiť objednávku  po podaní objednávky. V prípade zrušenia objednávky je  záujemca/kupujúci povinný uhradiť poskytovateľovi určité % z ceny workshopu.

Storno účasti

Každé zrušenie účasti musí byť oznámené vopred písomne, alebo e-mailom na vyššie uvedenú adresu OZ Mladý podnikavec. Storno je spoplatnené. V období od objednania služby – 5 pracovných dní pred začiatkom plnenia služby je storno vo výške 30 % ceny objednanej služby. Menej ako 5 pracovných dní pred začiatkom plnenia služby je storno 100 % z ceny služby. Pri neúčasti na workshope účtujeme storno poplatok vo výške 100% z ceny zakúpenej služby. V prípade presunu workshopu z akýchkoľvek dôvodov na iný termín (a to maximálne len jeden krát) je objednávka k pôvodnému dátumu stornovaná vo výške 0 % z pôvodnej ceny workshopu. Pri nedodržaní druhého termínu workshopu je záujemca už povinný uhradiť 90 % z ceny workshopu.

Komunikácia

Komunikácia medzi Poskytovateľom a Záujemcom prebieha najmä v elektronickej podobe (vyššie uvádzaným emailom), prípadne telefonickým kontaktom, ktorý je uvedený na stránke OZ Mladý podnikavec. Kontakty sú uvedené v časti Všeobecné ustanovenie týchto obchodných podmienok.

Ochrana osobných údajov

Vykonaním objednávky služby a to zaslaním objednávkového emailu, Kupujúci poskytuje podľa           § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Poskytovateľovi osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa školy, telefónne číslo a emailová adresa, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie objednávky s Poskytovateľom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Poskytovateľov sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje Záujemcu tretím stranám. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Záujemcu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Záujemca berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Osobné údaje bude predávajúci spracovávať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracovávané. Záujemca potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Poskytovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Záujemca prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Záujemca prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Záujemca berie na vedomie, že má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať skutočnosti uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Žiadateľ má právo vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v deň odoslania objednávky záujemcom, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Ak dôjde ku zmene obchodných podmienok v období medzi objednávkou a samotným poskytnutím služby, o tejto zmene poskytovateľ záujemcu oboznámi.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností poskytovatľa voči záujemcovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2020.