Obchodné podmienky k workshopom

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe služby – vzdelávací workshop (ďalej len „workshop“). Špecifikácia služby je definovaná a zverejnená na stránke https://mladypodnikavec.sk/.  Poskytovateľom služby je Mladý podnikavec – občianske združenie. Ide o organizáciu a materiálne zabezpečenie workshopov a prednášok na rôzne témy z oblasti finančnej gramotnosti, marketingu, manažmentu a ďalších príbuzných tém so sídlom Jánošíková 563/59 , 01501 Rajec a prevádzkou na Vysokoškolákov 1760/13, 010 08  Žilina. Kontaktný email: info@mladypodnikavec.sk. Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenia objednávky workshopu a to prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy a to medzi poskytovateľom služby/ predávajúcim na jednej strane a záujemcom/kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Vymedzenie pojmov

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim vzniká zaslaním elektronickej objednávky služby kupujúcim na email: info@mladypodnikavec.sk, prípadne potvrdením workshopu zo strany objednávateľa na uvádzaný email. Poskytovateľ / predávajúci je občianske združenie Mladý podnikavec, ktoré pri dojednaní predmetnej služby koná v rámci predmetu svojej činnosti uvedenej v stanovách občianskeho združenia. To vykonáva podnikateľskú činnosť len v rozsahu predmetu činnosti a cieľov občianskeho združenia, ktoré sú jasne a zrozumiteľne uvedené v stanovách a sú výsadným dokumentom OZ, pri napĺ