REKLANÉ/MARKETINGOVÉ PODMIENKY
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu

Zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka dobrovoľne a informovane súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov súlade s čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrane údajov), v rozsahu, v akom ste ich vyplnili v registračnom formulári, a to môže byť konkrétne: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa prevádzkovateľovi spoločnosti Mladý podnikavec, so sídlom Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 42388651, DIČ: 2120740556 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Tento súhlas poskytujete Prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácií, tzv. „newsletters“, ako aj oznámení ohľadom nových vzdelávacích činností Prevádzkovateľa a s Prevádzkovateľom spriaznených spoločností/osôb. Zároveň vyhlasujete, že tento súhlas udeľujete slobodne a vážne, jeho obsahu ste porozumeli, čo ste prejavili jeho zakliknutím.

Tento súhlas poskytujete na dobu 3 rokov, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na info@mladypodnikavec.sk.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného zaškrtávajúceho políčka. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v kategórii: Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnených na webovej stránke www.mladypodnikavec.sk