Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl

Kód projektu: 312011ACM6

Projekt: Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl bol realizovaný v rokoch 2020 – 2022. 

Celková výška oprávnených výdavkov: 164 360,00 €

Začiatok projektu bol 2.11.2020 a ukončenie projektu bolo k termínu 30.9.2022. 

Počas dvoch rokoch sa projektu zúčastnilo 780 stredoškolákov z nasledujúcich piatich stredných škôl na Slovensku: 

  1. Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilina 
  2. Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo 
  3. Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 
  4. Obchodná akadémia Banská Bystrica 
  5. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen 
 

Žiaci 3. a 4. ročníka počas dvoch rokoch boli vzdelávaní v oblasti rozvoja finančných zručností, podnikateľských kompetencií a to počas vzdelávacích workshopov a online webinára. Žiaci si rozšírili praktické vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti finančnej gramotnosti,   podnikateľských   zručností.   Predpokladom   ich   úspešného   ukončenia projektu a získania certifikátu bolo vypracovanie vstupného a výstupného testu. Projekt prakticky prepájal teóriu s praxou prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích metód   ako:   Learning   by   doing,   Gamifikácia,   Storytelling   a podobne.  

Vzdelávacími workshopmi   si   žiaci   rozvíjali   kľúčové   kompetencie   a to   sociálne,   personálne, komunikačné, psychomotorické. Prostredníctvom úloh, aktivít, ktoré boli postavené na súčasnom fenoméne riešenia problémov si žiaci rozvíjali kompetencie z oblasti kritického a tvorivého myslenia. Výstupom   projektu   bola   príručka   pre   žiakov   s názvom:   Spravuj   svoje   peniaze a metodická príručka pre učiteľov. 

Obe príručky si môžete BEZPLATNE stiahnuť cez tlačítko „Získať vzdelávacie príručky zadarmo“.

Zapojené školy

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

Ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré nám umožnilo realizovať tento projektu a zároveň aj všetkým partnerským subjektom za ich ochotu a spoluprácu na napĺňaní hlavného cieľa projektu.

Fotky z realizácie projektových aktivít si môžete pozrieť nižšie: